+977 9818985758 graceministrynepal@gmail.com

कुनै परम्परा छैन

कुनै परम्परा छैन

इस्राएल राष्ट्रले माउन्ट सिनाईदेखि व्यवस्थाको अभ्यास गर्‍यो, शरीरमा भए तापनि तिनीहरूले यसलाई पालन गर्न असफल भए; र अझै पनि परम्पराहरू (मानव निर्मित सिद्धान्तहरू) थप्दै गयो जुन ख्रीष्टले तिनीहरूलाई सेवा गर्दा (रोमी १५:८) रातो हात समात्नुभयो। पछि अन्यजाति राष्ट्रका सेवक पावलले (रोमी १५:१६) प्रचार गरे एफिसी २:८,९: केवल अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा। (रोमी ४:५; तर जसले काम गर्दैन, तर अधर्मीलाई धर्मी ठहराउने उहाँमा विश्वास गर्छ, उसको विश्वास धार्मिकताको लागि गनिन्छ)। जबदेखि पावलले अन्यजाति राष्ट्रहरूका लागि केवल विश्वासको सेवा गरिरहेका थिए, शैतानले आफूलाई धार्मिकताका सेवकहरूको रूपमा परिवर्तन गरे र कामहरू (परम्पराहरू) थप्दै परमेश्वरको यस अनुग्रहको प्रवन्धमा विश्वासलाई व्यर्थ  र प्रतिज्ञालाई प्रभावहिन बनाए (रोमी ४:१४)।

 

… किनकि यदि बेवस्थाद्वारा धार्मिकता आउँछ भने, ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नुभयो। (गलाती २:२१)