+977 9749491159 graceministrynepal@gmail.com

WE PREACH

WE PREACH

We preach the CROSS OF CHRIST; He died on our behalf for our sins and believing this Unconditional LOVE of God Jesus Christ towards mankind. Gracefully we are justified at His resurrection.

हामी ख्रीष्टको क्रुसको प्रचार गर्छौं; उहाँ हाम्रा पापहरूको लागि हाम्रो तर्फबाट मर्नुभयो र कृपापूर्वक हामी उहाँको पुनरुत्थानमा न्यायी पाएका छौं। परमेश्वर येशू ख्रीष्टको मानवजातिप्रतिको यो निःशर्त प्रेममा हामी विश्वास गर्छौं।

Rightly Dividing verses: 1 Corinthians 15:3,4; Romans 4:25

सही रूपमा विभाजन गर्ने पदहरू: १ कोरिन्थी १५:३,४; रोमी ४:२५